Dorobek pracowników

Dr hab. med. Ryszard Gajdosz

Osiągnięcia w zakresie rozwoju i kształcenia kadr (habilitacje, doktoraty, specjalizacje, inne) 2006-2008

 • Promotor 3 obronionych przewodów doktorskich.
 • Promotor 2 rozpoczętych przewodów doktorskich.
 • Promotor 2 planowanych doktoratów studentów Studiów Doktoranckich CM UJ.
 • Kierownik ukończonych specjalizacji 37 lekarzy.
 • Za w/w działalność nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej /2007/

Krótka charakterystyka najważniejszych osiągnięć naukowych 2006-2008

 • Opracowanie rozdziału w pierwszym polskim podręczniku dla ratowników medycznych /Red. A. Zawadzaki PZWL/.
 • Opracowanie Wytycznych i Rekomendacji w zakresie zaburzeń krzepnięcia krwi w czasie znieczulenia przewodowego /Wyd. Medycyna Praktyczna i Rekomendacje Konsultanta Krajowego z Dziedziny Anestezjologii/

Krótka charakterystyka najważniejszych obszarów badawczych 2006-2008

 • Leczenie zaburzeń mózgowych po resuscytacji /hipotermia/.
 • Problemy zaburzeń krzepnięcia w czasie znieczulenia i operacji.
 • Zaburzenia odpornościowe /układ limfocytów i dopełniacza/.
 • Znieczulenie do procedur endoskopowych.
 • Medycyna okołooperacyjna.
 • Zakażenia w intensywnej terapii.
 • Organizacja Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Główne pozycje dorobku naukowego (publikacje, książki, rozdziały) 2006-2008

 • Cabala M., Gajdosz R.: Rola troponiny I oraz ultraczułego białka C-reaktywnego we wczesnej ocenie ryzyka u chorych z ostrym zespołem wieńcowym zgłaszających się do Izby Przyjęć Oddziału Ratunkowego./The role of serum troponin
 • I and high sensitivity C-reactive protein concentrations at the early diagnostics of acute coronary syndrome in patients admitted to Emergency Unit/. Przegląd Lekarski, 2004,61,906.
 • Cabala M., Gajdosz R.: Rola białka amyloidowego
 • A we wczesnej diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego. /The role of serum amyloid A in the early diagnostics of acute coronary syndrome/. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 1.
 • Cabala M., Gajdosz R.: Przydatność oznaczania CKMB i CKMBmass w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych. Przegląd Lekarski. 2004,23,61.
 • Cabala M., Gajdosz R.Witkowska B.: Praktyczne wykorzystanie oznaczenia CKMBmass we wczesnym różnicowaniu ostrego zespołu wieńcowego u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć Oddziału Ratunkowego. Przegląd Lekarski. 2005, 62,9.
 • Gajdosz R.: Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe a blokady centralne. Rozdział
 • w książce „Medycyna bólu", red. Dobrogowski J., Wordliczek J. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2004.
 • Gajdosz R.: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Rozdział w książce „Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych", red. Zawadzki A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006.
 • Gajdosz R.: Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej w warunkach blokad centralnych. Rozdział w książce „Standardy i rekomendacje w medycynie". Red. Zawadzka E. PZWL, Warszawa 2006
 • Gajdosz R.: Wybrane aspekty sedacji i znieczulenia do procedur diagnostycznych. Rozdział w książce „Znieczulenie do wybranych typów zabiegów", red. Kusza K., Dobrak S. Wyd. Biblioteka FEEA. Bydgoszcz-Poznań, 2007.
 • Gajdosz R.: Zakażenia wewnątrzszpitalne w oddziale intensywnej terapii. Rozdział w książce „Intensywna Terapia", red. Andres J., Gajdosz R. Wyd. FALL, Kraków 2007.
 • Gajdosz R.: Podstawy immunologii dla anestezjologów. Rozdział w książce „Intensywna Terapia", red. Andres J., Gajdosz R. Wyd. FALL. Kraków 2007

Pełnione funkcje, członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach 2006-2008 (np. konsultant krajowy, wojewódzki, PAN)

 • Konsultant Krajowy ds. Obronności w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Członek Komisji Anestezjologii Komitetu Patofizjologii PAN /od 5 kadencji/
 • Członek Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej /ESRA i ASRA/.
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów /ESA/
 • Członek Polskiej Rady Resuscytacji /udział we władzach/.
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Wewnątrzszpitalnych.

Członkostwo w zespołach redakcyjnych 2006-2008
(np. periodyki naukowe)

 • Nowiny Lekarskie. Anestezjologia i Intensywna Terapia - recenzent
 • Rada Programowa i Naukowa /Scientific Council/ czasopisma „Wojskowa Farmacja i Medycyna"

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: jolanta.futrzyk@uj.edu.pl