Studia

Charakterystyka studiów

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Plan studiów jest realizowany w postaci zajęć teoretycznych, praktycznych, praktyki zawodowej oraz samokształcenia. Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie ogólnej wiedzy medycznej i humanistycznej.

Program kształcenia składa się z grupy treści podstawowych obejmujących: propedeutykę prawa, socjologię, psychologię, biofizykę, biochemię, zdrowie publiczne, higienę i epidemiologię, anatomię, fizjologię, patofizjologię, biologię i mikrobiologię, pierwszą pomoc, farmakologię, toksykologię, dydaktykę, metodologię badań i grupy treści kierunkowych obejmujących: kwalifikowaną pierwszą pomoc, medycynę ratunkową, medyczne czynności ratunkowe, metodykę nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycynę ratunkową, choroby wewnętrzne, chirurgię, pediatrię, neurologię, traumatologię narządów ruchu, intensywną terapię, medycynę sądową, psychiatrię, położnictwo i ginekologię. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w jednostkach opieki podstawowej i szpitalnej. W ramach programu studiów realizowane są także zajęcia z wychowania fizycznego, języków obcych i technologii informacyjnej. Częścią studiów są też zajęcia z nauk objętych programem zdrowie publiczne. Integralną częścią studiów jest również obóz kondycyjny. 

Profil absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia/życia u osób dorosłych i u dzieci oraz wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych i społecznych. Przygotowany jest do realizacji zadań zawodowych Ratownika Medycznego zarówno w podmiotach leczniczych jak i jednostkach udzielających pomocy w fazie przedszpitalnej. Może podjąć prace w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego oraz w morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa. Odpowiadać może również za udzielenie pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostkach realizujących działania antyterrorystyczne, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na lotniskach, w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych, w transporcie sanitarnym i w izbach wytrzeźwień.

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: jolanta.futrzyk@uj.edu.pl